Systemy operacyjne

Laboratorium


Uwagi ogólne

W ramach przedmiotu wykonywane będą ćwiczenia związane z pracą w konsoli systemu unix lub systemów unixopodobnych. Na zajęciach w określonych terminach podanych poniżej należy oddać do oceny poszczególne etapy pracy. Oddanie zestawu ćwiczeń polegało będzie na wykonaniu wskazanych ćwiczeń lub uruchomieniu programów (o ile zadanie było większe) i wyjaśnieniu sposobu ich wykonania lub uruchomieniu. Za zadanie oddane z opóźnieniem o tydzień można otrzymać co najwyżej ocenę 3 (lub niższą (nawet do zera) jeśli odpowiedzi będą niezadowaljące), zadania oddane w terminie późniejszym nie będą oceniane. Podobie za oddanie zadania wykonanego niesamodzielnie (dotyczy list 5 i 6) otrzymać można maksymalnie 3. Ocena końcowa będzie średnią ważoną ocen cząstkowych.

Zadania:

Lista  1  ( termin zaliczenia: )
Lista  2  ()
Lista  3  ()
Lista  4  ()
Lista  5   ()
Lista 6   (lista nadobowiązkowa dla chętnych - daje specjalne bonusy, )

Literatura
1. Podstawy 
2. Coś dla początkujących 
3. Komendy 
4. Terminal do ćwiczeń 
5. I znowu kurs bash'a 
6. Pisanie skryptów 
7. Kurs 
Tu jeszcze książki
6. Kenneth Pugh "Unix dla uzytkownika dos-u", WNT
7. Jerzy Marczynski "Unix uzytkowanie i administrowanie", Helion
8. Andrzej Dyrek "Od PC do workstation", Doctor pres